CLIF Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

2024-02-14
Aktualności 

sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 425/19

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości Clif Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert składnika masy upadłości Clif Sp. z o.o. w upadłości w postaci nieruchomości  zabudowanej położonej na działce o numerze ewidencyjnym 2160/160 w Skawinie ul. Piłsudskiego 53 o powierzchni 0,2796 ha.,  Księga wieczysta nr KR3I/00023725/7, za cenę nie niższą niż 4 734 000 złotych (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100).

Pisemne oferty sporządzone w języku polskim należy złożyć w zaklejonej kopercie z czytelną adnotacją „VIII GUp 425/19 – oferta nabycia nieruchomości” osobiście w

Kancelarii Notarialnej notariusz Bartłomiej Mania Gabriela Piotrowska sc 31-521 Kraków ulica Grochowska 14/1  lub poleconą przesyłką pocztową na adres: Kancelaria Notarialna notariusz Bartłomiej Mania Gabriela Piotrowska sc 31-521 Kraków ulica Grochowska 14/1 w terminie do dnia 22 lutego 2024 r. Za datę wpływu oferty uznaje się datę jej doręczenia do Kancelarii Notarialnej notariusz Bartłomiej Mania Gabriela Piotrowska sc .

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wpłata wadium w wysokości 10% (słownie: dziesięciu procent) ceny wywoławczej, tj. 473 400 złotych słownie czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta  złotych . Wadium powinno być wpłacone na rachunek syndyka masy upadłości o numerze 24 1050 1618 1000 0092 3980 6434 z dopiskiem: „VIII GUp 425/19 – konkurs ofert nabycie nieruchomości” w terminie zakreślonym do dnia składania ofert.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej notariusz Bartłomiej Mania Gabriela Piotrowska sc.,  w dniu 23 lutego 2024 r., o godzinie 12 00 .

Wyłącznym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaoferowana cena. Szczegółowe wymogi oferty określa Regulamin sprzedaży nieruchomości.

Operat szacunkowy nieruchomości oraz Regulamin sprzedaży nieruchomości znajdują się do wglądu w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Dariusza Gorgoń w Wolbromiu ul Piłsudskiego 54 oraz w siedzibie spółki Clif w Skawinie ul Piłsudskiego 53 . Syndyk masy upadłości udziela szczegółowych informacji pod nr tel. +48 783 290 937 oraz adresem e-mail: dariusz.gorgonsyndyk@onet.pl.                                      Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter wyłącznie informacyjny i stanowi zaproszenie do składania ofert.

Dariusz GorgońKategorie wiadomości
Aktualności5 Sprzedajemy5
Diament miesiecznika FORBES 2016
Pogoda Skawina z serwisu